Als Stichting Woord Actief geloven wij in de unieke liefde van God voor elk mens en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

Op 29 december 1994 is de Stichting Woord Actief opgericht door Elsa Waljaard en haar vader Piet Waljaard (toen nog met de ‘oude’ spelling met een K. Zo is onze Stichting ook te vinden bij ANBI: Stichting Woord AKTIEF).

De Stichting is ondertussen uitgegroeid en heeft nog steeds dezelfde ambitie’s en passie als in 1994:

DOELSTELLING zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief:

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

BELEID:

Deze doelen worden bereikt door

– Het opzetten en geven van seminars en workshops zodat de deelnemers hun gaven en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

– Verkondigen van het Woord door spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij jongerenprojecten. En het verkondigen van het Woord door het uitwerken en uitspelen van verhalen/thema’s door middel van theater, drama, dans, video, muziek.

– Het coachen en ‘discipelen’ van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden.

De site van Woord Actief zal het laatste nieuws weergeven en de verschillende projecten benoemen en u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

Het BESTUUR bestaat uit:

De hr. H. J. Hazeleger (lid)

De hr. R. Waljaard (voorzitter)

Mevr. A. Post (secretaris)

Mevr. P. C. Waljaard-Hansen (penningmeester)

Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid)

De hr. R. van Rijssel (lid)

Vermogen:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via giften.

Voor sommige projecten wordt een geringe bijdrage gevraagd om de gemaakte kosten te dekken.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

2018 Een jaar waarin er weer van alles is gebeurt en ondernomen.

Elsa is betrokken geraakt bij het Platform Kerk en kunst waar ze heeft meegedraaid in een werkgroep ter voorbereiding van een Expositie in Dordrecht, in november 2018. Deze was gekoppeld aan 400 jaar Synode van Dordrecht en de Statenvertaling.  Het meedenken om jongeren meer te gaan betrekken middels Vlogs en film, is iets waar Elsa zich sterk voor heeft gemaakt.

Daarnaast is Elsa begonnen met het coachen van het jeugdleidersteam van de kerk Ichtus in Zaandam. Dit loopt door in 2019 en gaat voornamelijk over het bemoedigen en adviseren van de jonge groep jeugdleiders. Ervaringen delen, meehelpen met de jeugdavonden, spreken, en zorgen voor een team dat na 1 jaar begeleiding zelfstandig verder kan gaan.

De spreekbeurten blijven een belangrijk onderdeel van het Stichtingswerk en Elsa predikt door het hele land heen. Zij helpt ook mee met de werkgroep BeleefdeBijbel die tweejaarlijks een dag organiseert rondom een Bijbels thema met als doel om vooral praktisch met deze Bijbelteksten aan de slag te gaan. Dit past enorm bij de doelstelling van Woord Actief: niet alleen het Woord horen maar er vooral ook iets mee DOEN.

In samenwerking met Inconnecto, Anita Terlouw, is er een eerste Retraite-weekend georganiseerd in Duitsland. Anita en Elsa willen kijken of ze dit kunnen doorzetten in 2019.

En last but not least is 2018 het jaar waarin Elsa’s tweede boek is uitgebracht: Tussendoordenkertjes.

Facebook
YouTube
Instagram